دانلود سوالات و برنامه امتحانات هماهنگ خرداد ماه 95 و 96 و 97 پايه نهم تمامی استان های كشور

ثبت شده در 23 اردیبهشت 95

دانلود سؤالات امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم در خرداد ماه 95 و 96

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

شهر تهران

تهران (شهرستانها)

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

چهارمحال و بختیاری

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه وبویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

خرداد 96

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی بسته کامل دروس

خرداد 95

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96- نوبت صبح

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی بسته کامل دروس

خرداد 96- نوبت عصر

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 95- نوبت صبح

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 95- نوبت عصر

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 95

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96- نوبت صبح و عصر

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی بسته کامل نوبت صبح بسته کامل نوبت عصر

خرداد 95- نوبت صبح

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 95- نوبت عصر

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی بسته کامل دروس

خرداد 95

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی بسته کامل دروس

خرداد 95

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی بسته کامل دروس

خرداد 95

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 95

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96- نوبت صبح

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96- نوبت عصر

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 95- نوبت صبح

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 95- نوبت عصر

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی بسته کامل دروس

خرداد 95

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی بسته کامل دروس

خرداد 95

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96- نوبت صبح و عصر

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی بسته کامل نوبت صبح بسته کامل نوبت صبح

خرداد 95- نوبت صبح

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 95- نوبت عصر

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96- نوبت صبح و عصر

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی بسته کامل نوبت صبح بسته کامل نوبت صبح

خرداد 95- نوبت صبح

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 95- نوبت عصر

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 95

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96- نوبت صبح

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96- نوبت عصر

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 95- نوبت صبح

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 95-نوبت عصر

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی بسته کامل دروس

خرداد 95

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96- نوبت صبح

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96- نوبت عصر

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 95- نوبت صبح

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 95- نوبت عصر

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96- نوبت صبح و عصر

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی بسته کامل نوبت صبح بسته کامل نوبت عصر

خرداد 95- نوبت صبح

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 95

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی بسته کامل دروس

خرداد 95

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی بسته کامل دروس

خرداد 95

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96- نوبت صبح

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی بسته کامل دروس

خرداد 96- نوبت عصر

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی بسته کامل دروس

خرداد 95

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی بسته کامل دروس

خرداد 95

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی بسته کامل دروس

خرداد 95

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 95

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی بسته کامل دروس

خرداد 95

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 95

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 95

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 95

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 95

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 95

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 96

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

خرداد 95

ریاضی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان انگلیسی عربی پیام‌های آسمان آموزش قرآن آمادگی دفاعی املاء فارسی انشاء فارسی

توجه

در صورتی که اسم مربوط به آزمونی به رنگ خاکستری است نشان دهنده عدم موجود بودن آن است، در صورتی که امکان ارسال آن برایتان وجود دارد با ID تلگرام پشتیبانی (@gama_ir_support) جهت ثبت و برقراری لینک در این صفحه هماهنگ شوید.

 برنامه امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم تمامی استان‌های کشور در خرداد ماه 97

در صورتی که برنامه امتحان استان شما در لیست زیر اضافه نشده است، در صورت دسترسی آن را برای ثبت در سایت به ما ارسال کنید.

 

برنامه امتحانات هماهنگ پايه نهم شهر تهران
تاريخ روز امتحان
97/03/01 سه شنبه آموزش قرآن
97/03/02 چهارشنبه انشاء
97/03/05 شنبه ریاضی
97/03/07 دوشنبه پیام‌های آسمان
97/03/09 چهارشنبه زبان انگلیسی
97/03/13 یکشنبه علوم تجربی
97/03/19 شنبه عربی
97/03/20 یکشنبه املاء
97/03/22 سه شنبه مطالعات اجتماعی
97/03/23 چهارشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت: نوبت صبح (8)- عصر (14)
برنامه امتحانات هماهنگ پايه نهم استان خراسان رضوی
تاريخ روز امتحان
97/03/01 سه شنبه آموزش قرآن
97/03/02 چهارشنبه املای فارسی
97/03/05 شنبه ریاضی
97/03/07 دوشنبه پیام‌های آسمان
97/03/09 چهارشنبه عربی
97/03/13 یکشنبه علوم تجربی
97/03/19 شنبه زبان انگلیسی
97/03/20 یکشنبه انشای فارسی
97/03/22 سه شنبه مطالعات اجتماعی
97/03/23 چهارشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات: نوبت صبح (10)- نوبت عصر (13)
برنامه امتحانات هماهنگ پايه نهم استان اصفهان
تاريخ روز امتحان
97/03/01 سه شنبه آموزش قرآن
97/03/02 چهارشنبه املای فارسی
97/03/05 شنبه ریاضی
97/03/07 دوشنبه عربی
97/03/09 چهارشنبه پیام‌های آسمان
97/03/13 یکشنبه زبان خارجی
97/03/19 شنبه علوم تجربی
97/03/21 دوشنبه مطالعات اجتماعی
97/03/22 سه شنبه انشای فارسی
97/03/23 چهارشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت: 8 صبح
برنامه امتحانات هماهنگ پايه نهم استان زنجان
تاريخ روز امتحان
97/03/01 سه شنبه ریاضی
97/03/02 چهارشنبه آموزش قرآن
97/03/05 شنبه علوم تجربی
97/03/07 دوشنبه املای فارسی
97/03/09 چهارشنبه زبان انگلیسی
97/03/13 یکشنبه عربی
97/03/19 شنبه مطالعات اجتماعی
97/03/20 یکشنبه انشای فارسی
97/03/21 دوشنبه پیام‌های آسمان
97/03/23 چهارشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت 10 صبح
برنامه امتحانات هماهنگ پايه نهم استان فارس
تاريخ روز امتحان
97/03/01 سه شنبه قرآن
97/03/03 پنج شنبه ریاضی
97/03/05 شنبه پیام‌های آسمان
97/03/07 دوشنبه آمادگی دفاعی
97/03/09 چهارشنبه علوم تجربی
97/03/13 یکشنبه زبان خارجی
97/03/19 شنبه مطالعات اجتماعی
97/03/20 یکشنبه املای فارسی
97/03/22 سه شنبه عربی
97/03/23 چهارشنبه انشای فارسی
شروع امتحانات ساعت 8 صبح
برنامه امتحانات هماهنگ پايه نهم استان سیستان و بلوچستان
تاريخ روز امتحان
97/02/17 دوشنبه آموزش قرآن
97/02/19 چهارشنبه ریاضی
97/02/22 شنبه مطالعات اجتماعی
97/02/24 دوشنبه علوم تجربی
97/02/25 سه شنبه املای فارسی
97/02/26 چهارشنبه عربی
97/02/29 شنبه زبان انگلیسی
97/02/31 دوشنبه پیام‌های آسمان
97/03/01 سه شنبه انشای فارسی
97/03/02 چهارشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت 8:30 صبح
برنامه امتحانات هماهنگ پايه نهم استان آذربایجان غربی
تاريخ روز امتحان
97/03/01 سه شنبه آموزش قرآن
97/03/02 چهارشنبه ریاضیات
97/03/05 شنبه مطالعات اجتماعی
97/03/07 دوشنبه پیام‌های آسمان
97/03/09 چهارشنبه علوم تجربی
97/03/13 یکشنبه عربی
97/03/19 شنبه املای فارسی
97/03/20 یکشنبه زبان خارجی
97/03/21 دوشنبه انشای فارسی
97/03/22 سه شنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت: 10 صبح
برنامه امتحانات هماهنگ پايه نهم استان خراسان جنوبی
تاريخ روز امتحان
97/03/01 سه شنبه آموزش قرآن
97/03/02 چهارشنبه پیام‌های آسمان
97/03/05 شنبه ریاضیات
97/03/07 دوشنبه مطالعات اجتماعی
97/03/09 چهارشنبه علوم تجربی
97/03/13 یکشنبه زبان انگلیسی
97/03/19 شنبه املای فارسی
97/03/20 یکشنبه عربی
97/03/21 دوشنبه انشای فارسی
97/03/22 سه شنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت: 10:30 صبح
برنامه امتحانات هماهنگ پايه نهم استان کرمانشاه
تاريخ روز امتحان
97/03/01 سه شنبه آموزش قرآن
97/03/02 چهارشنبه املای فارسی
97/03/05 شنبه ریاضی
97/03/07 دوشنبه مطالعات اجتماعی
97/03/09 چهارشنبه عربی
97/03/13 یکشنبه علوم تجربی
97/03/19 شنبه زبان انگلیسی
97/03/21 دوشنبه پیام‌های آسمان
97/03/22 سه شنبه انشای فارسی
97/03/23 چهارشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت: 11 صبح
برنامه امتحانات هماهنگ پايه نهم استان قم
تاريخ روز امتحان
97/03/01 سه شنبه آموزش قرآن
97/03/02 چهارشنبه مطالعات اجتماعی
97/03/05 شنبه ریاضی
97/03/07 دوشنبه انشای فارسی
97/03/09 چهارشنبه علوم تجربی
97/03/13 یکشنبه پیام‌های آسمان
97/03/19 شنبه زبان انگلیسی
97/03/20 یکشنبه املای فارسی
97/03/22 سه شنبه عربی
97/03/22 چهارشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت: نوبت صبح (11)- عصر (16)
برنامه امتحانات هماهنگ پايه نهم استان قزوین
تاريخ روز امتحان
97/03/01 سه شنبه ریاضی
97/03/02 چهارشنبه آموزش قرآن
97/03/05 شنبه مطالعات اجتماعی
97/03/06 یکشنبه انشای فارسی
97/03/07 دوشنبه املای فارسی
97/03/09 چهارشنبه انگلیسی
97/03/13 یکشنبه علوم تجربی
97/03/19 شنبه عربی
97/03/21 دوشنبه پیام‌های آسمان
97/03/22 سه شنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت: نوبت صبح (10)- عصر (15)
برنامه امتحانات هماهنگ پايه نهم استان آذربایجان شرقی
تاريخ روز امتحان
97/03/01 سه شنبه قرآن
97/03/02 چهارشنبه رياضي
97/03/05 شنبه علوم تجربی   
97/03/06 یک شنبه انشای فارسی  
97/03/07 دو شنبه مطالعات اجتماعی
97/03/09 چهارشنبه پیام های آسمان
97/03/19 شنبه  زبان انگلیسی
97/03/20 یک شنبه املای فارسی  
97/03/21 دو شنبه  آمادگی دفاعی 
97/03/23 چهارشنبه  عربی
شروع امتحانات ساعت 10 صبح
برنامه امتحانات هماهنگ پايه نهم استان بوشهر
تاريخ روز امتحان
97/02/18 سه شنبه آموزش قرآن
97/02/22 شنبه مطالعات اجتماعی
97/02/24 دوشنبه پیام‌های آسمان
97/02/26 چهارشنبه املای فارسی
97/02/29 شنبه علوم تجربی
97/02/30 یکشنبه انشای فارسی
97/03/01 سه شنبه زبان انگلیسی
97/03/05 شنبه ریاضی
97/03/08 سه شنبه عربی
97/03/13 یکشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت 8 صبح
برنامه امتحانات هماهنگ پايه نهم استان البرز
تاريخ روز امتحان
 97/03/01 سه شنبه قرآن
97/03/02 چهارشنبه انشای فارسی
97/03/05 شنبه ریاضی
97/03/07 دوشنبه پیام های آسمان
97/03/09 چهارشنبه عربی
97/03/13 یکشنبه زبان انگلیسی
97/03/19 شنبه علوم تجربی
97/03/20 یکشنبه املای فارسی
97/03/21 دوشنبه آمادگی دفاعی
97/03/23 چهارشنبه مطالعات اجتماعی
شروع امتحانات ساعت: نوبت صبح (8)- عصر (13)
برنامه امتحانات هماهنگ پايه نهم استان مازندران
تاريخ روز امتحان
97/03/01 سه شنبه پیام‌های آسمان
97/03/02 چهارشنبه آموزش قرآن
97/03/05 شنبه ریاضی
97/03/07 دوشنبه آمادگی دفاعی
97/03/09 چهارشنبه علوم تجربی
97/03/13 یکشنبه مطالعات اجتماعی
97/03/19 شنبه زبان انگلیسی
97/03/20 یکشنبه املای فارسی
97/03/22 سه شنبه عربی
97/03/23 چهارشنبه انشای فارسی
شروع امتحانات ساعت: نوبت صبح (11)- عصر (15)