دانلود سوالات و پاسخنامه تشريحی كنكور سراسری از سال 83 تا 97 | رياضی + تجربی + انسانی + هنر + زبان


شما دانش آموزان و داوطلبين عزيز ميتوانيد با انتخاب رشته خود از بين رشته هاي زير فايلهاي دوازده سال كنكور رشته خود را به صورت رايگان دانلود نماييد.

رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید

کنکور ریاضی کنکور تجربی کنکور انسانی
کنکور هنر   کنکور زبان

 

 

¤¤¤¤¤  سوالات و پاسخنامه آزمون سراسري رشته رياضي فيزيك ¤¤¤¤¤


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1397


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1396


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1395


سوالات و پاسخنامه تشريحي آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1394


سوالات و پاسخنامه تشريحي آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1393


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1392


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1391


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1390


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1389


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1388


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1387


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1386


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1385


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1384


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1383


 

 

¤¤¤¤¤  سوالات و پاسخنامه آزمون سراسري رشته علوم تجربي ¤¤¤¤¤


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته تجربی | کنکور 1397


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته تجربی | کنکور 1396


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته تجربی | کنکور 1395


سوالات و پاسخنامه تشريحي آزمون سراسری رشته تــجربی | کنکور 1394


سوالات و پاسخنامه تشريحي آزمون سراسری رشته تجربی | کنکور 1393


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته تجربی | کنکور 1392


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته تجربی | کنکور 1391


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته تجربی | کنکور 1390


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته تجربی | کنکور 1389


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته تجربی | کنکور 1388


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته تجربی | کنکور 1387


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته تجربی | کنکور 1386


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته تجربی | کنکور 1385


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته تجربی | کنکور 1384


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته تجربی | کنکور 1383

 

 

¤¤¤¤¤  سوالات و پاسخنامه آزمون سراسري رشته علوم انسانی ¤¤¤¤¤


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1397


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1396


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1395


سوالات و پاسخنامه تشريحي آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1394


سوالات و پاسخنامه تشريحي آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1393


سوالات و پاسخنامه تشريحي آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1392


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1391


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1390


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1389


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1388


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1387


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1386


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1385


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1384


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1383

 

 

¤¤¤¤¤  سوالات و پاسخنامه آزمون سراسري هنر ¤¤¤¤¤


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر | کنکور 1397


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر | کنکور 1396


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر | کنکور 1395


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر | کنکور 1394


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر | کنکور 1393


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر | کنکور 1392


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر | کنکور 1391


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر | کنکور 1390


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر | کنکور 1389


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر | کنکور 1388


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر | کنکور 1387


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر | کنکور 1386


سوالات آزمون سراسری رشته هنر | کنکور 1385

 

 

¤¤¤¤¤  سوالات و پاسخنامه آزمون سراسري زبان ¤¤¤¤¤


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری زبان های خارجی | کنکور 1397


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری زبان های خارجی | کنکور 1396


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری زبان های خارجی | کنکور 1395


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری زبان های خارجی | کنکور 1394


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری زبان های خارجی | کنکور 1393


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری زبان های خارجی | کنکور 1392


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری زبان های خارجی | کنکور 1391


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری زبان های خارجی | کنکور 1390