دانلود سوالات و پاسخنامه تشريحی كنكور سراسری از سال 83 تا 97 | رياضی + تجربی + انسانی + هنر + زبان


 سوالات و پاسخنامه آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک

سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1397


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1396


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1395


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1394


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1393


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1392


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1391


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1390


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1389


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1388


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1387


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1386


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1385


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1384


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک | کنکور 1383

 سوالات و پاسخنامه آزمون سراسری رشته علوم تجربی

سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته تجربی | کنکور 1397


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته تجربی | کنکور 1396


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته تجربی | کنکور 1395


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته تــجربی | کنکور 1394


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته تجربی | کنکور 1393


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته تجربی | کنکور 1392


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته تجربی | کنکور 1391


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته تجربی | کنکور 1390


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته تجربی | کنکور 1389


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته تجربی | کنکور 1388


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته تجربی | کنکور 1387


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته تجربی | کنکور 1386


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته تجربی | کنکور 1385


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته تجربی | کنکور 1384


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته تجربی | کنکور 1383

 سوالات و پاسخنامه آزمون سراسری رشته علوم انسانی

سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1397


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1396


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1395


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1394


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1393


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1392


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1391


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1390


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1389


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1388


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1387


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1386


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1385


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1384


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی | کنکور 1383

 سوالات و پاسخنامه آزمون سراسری هنر

سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر | کنکور 1397


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر | کنکور 1396


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر | کنکور 1395


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر | کنکور 1394


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر | کنکور 1393


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر | کنکور 1392


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر | کنکور 1391


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر | کنکور 1390


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر | کنکور 1389


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر | کنکور 1388


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر | کنکور 1387


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر | کنکور 1386


سوالات آزمون سراسری رشته هنر | کنکور 1385

 سوالات و پاسخنامه آزمون سراسری زبان

سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری زبان های خارجی | کنکور 1397


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری زبان های خارجی | کنکور 1396


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری زبان های خارجی | کنکور 1395


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری زبان های خارجی | کنکور 1394


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری زبان های خارجی | کنکور 1393


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری زبان های خارجی | کنکور 1392


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری زبان های خارجی | کنکور 1391


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری زبان های خارجی | کنکور 1390