گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

دانلود سوالات و پاسخنامه تشريحی كنكور سراسری از سال 1383 تا 1403 | رياضی + تجربی + انسانی + هنر + زبان

بروزرسانی: 16:26   1403/04/27 : 449,494

 سوالات و پاسخنامه آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1403 (خارج کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1403 (نوبت دوم)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1403 (نوبت اول)


سوالات آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1402 (خارج کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1402 (نوبت دوم)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1402 (نوبت اول)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1401 (داخل کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1401 (خارج کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1400 (داخل کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1400 (خارج کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1399 (نظام جدید)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1399 (نظام جدید خارج از کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1399 (نظام قدیم)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1398 (نظام جدید)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1398 (نظام جدید خارج از کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1398 (نظام قدیم)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1397


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1396


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1395


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1394


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1393


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1392


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1391


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1390


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1389


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1388


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1387


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1386


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1385


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1384


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور 1383

 سوالات و پاسخنامه آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی

سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1403 (خارج کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1403 (نوبت دوم)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1403 (نوبت اول)


سوالات آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1402 (خارج کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1402 (نوبت دوم)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1402 (نوبت اول)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1401 (داخل کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1401 (خارج کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1400 (داخل کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1400 (خارج کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1399 (نظام جدید)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1399 (نظام جدید خارج از کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1399 (نظام قدیم)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1398 (نظام جدید)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1398 (نظام جدید خارج از کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1398 (نظام قدیم)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1397


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1396


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1395


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1394


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1393


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1392


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1391


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1390


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1389


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1388


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1387


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1386


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1385


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1384


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور 1383

 سوالات و پاسخنامه آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی

سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1403 (خارج کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1403 (نوبت دوم)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1403 (نوبت اول)


سوالات آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1402 (خارج کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1402 (نوبت دوم)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1402 (نوبت اول)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1401 (داخل کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1401 (خارج کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1400 (داخل کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1400 (خارج کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1399 (نظام جدید)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1399 (نظام جدید خارج از کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1399 (نظام قدیم)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1398 (نظام جدید)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1398 (نظام جدید خارج از کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1398 (نظام قدیم)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1397


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1396


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1395


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1394


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1393


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1392


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1391


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1390


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1389


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1388


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1387


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1386


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1385


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1384


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1383

 سوالات و پاسخنامه آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر

سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1403 (خارج کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1403 (نوبت دوم)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1403 (نوبت اول)


سوالات آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1402 (خارج کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1402 (نوبت دوم)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1402 (نوبت اول)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1401 (داخل کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1401 (خارج کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1400 (داخل کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1400 (خارج کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1399 (نظام جدید)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1399 (نظام جدید خارج از کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1399 (نظام قدیم)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1398 (نظام جدید)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1398 (نظام جدید خارج از کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1398 (نظام قدیم)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1397


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1396


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1395


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1394


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1393


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1392


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1391


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1390


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1389


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1388


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1387


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1386


سوالات آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1385

 سوالات و پاسخنامه آزمون سراسری گروه آزمایشی زبان‌های خارجه

سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی زبان‌های خارجه | کنکور 1403 (خارج کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی زبان‌های خارجه | کنکور 1403 (نوبت دوم)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی زبان‌های خارجه | کنکور 1403 (نوبت اول)


سوالات آزمون سراسری گروه آزمایشی زبان‌های خارجه | کنکور 1402 (خارج کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی زبان‌های خارجه | کنکور 1402 (نوبت دوم)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی زبان‌های خارجه | کنکور 1402 (نوبت اول)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی زبان‌های خارجه | کنکور 1401 (داخل کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی زبان‌های خارجه | کنکور 1401 (خارج کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی زبان‌های خارجه | کنکور 1400 (داخل کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی زبان‌های خارجه | کنکور 1400 (خارج کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی زبان‌های خارجه | کنکور 1399 (نظام جدید)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی زبان‌های خارجه | کنکور 1399 (نظام جدید خارج از کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی زبان‌های خارجه | کنکور 1399 (نظام قدیم)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی زبان‌های خارجه | کنکور 1398 (نظام جدید)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی زبان‌های خارجه | کنکور 1398 (نظام جدید خارج از کشور)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی زبان‌های خارجه | کنکور 1398 (نظام قدیم)


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی زبان‌های خارجه | کنکور 1397


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی زبان‌های خارجه | کنکور 1396


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی زبان‌های خارجه | کنکور 1395


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی زبان‌های خارجه | کنکور 1394


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی زبان‌های خارجه | کنکور 1393


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی زبان‌های خارجه | کنکور 1392


سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری گروه آزمایشی زبان‌های خارجه | کنکور 1391