نمونه سوال 4,610
فایل آموزشی1,353
پرسش و پاسخ1,302
آزمون آنلاین329
بروزرسانی : 19 مرداد
نمونه سوال 3,795
فایل آموزشی1,049
پرسش و پاسخ526
آزمون آنلاین426
بروزرسانی : 18 مرداد
نمونه سوال 2,552
فایل آموزشی1,175
پرسش و پاسخ257
آزمون آنلاین477
بروزرسانی : 15 مرداد
مفهوم برد، دامنه و هم‌دامنه تابع
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
برابری دو تابع f و g با بررسی دامنه آنها
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
قوانین دامنه توابع کسری و معادله درجه 2
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
برابری دو تابع با لحاظ قواعد و قوانین دامنه ها
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
نمودار مقابل مربوط به کدامیک از توابع زیر است و مسئله…
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد

+560,000
دانش آموز