{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ویژه نامه آمادگی آزمون‌‌های نوبت دوم


با ویژه نامه آمادگی امتحانات پایانی گاما در وقت خود صرفه جویی کنید و بهترین پکیج سوالات امتحانی استاندارد را دانلود کنید.

پایه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

پایه چهارم دبستان پایه پنجم پایه ششم
پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم

 


¤¤¤¤¤  ویژه نامه آزمونهای پایانی چهارم ¤¤¤¤¤


3 سری آزمون استاندارد از درس فارسی

3 سری آزمون استاندارد از درس مطالعات اجتماعی

3 سری آزمون استاندارد  از درس هدیه های آسمان

3 سری آزمون استاندارد از درس علوم تجربی

3 سری آزمون استاندارد از درس ریاضی

خرید و دانلود

 

 


¤¤¤¤¤  ویژه نامه آزمونهای پایانی پنجم ¤¤¤¤¤


3 سری آزمون استاندارد از درس فارسی 

3 سری آزمون استاندارد از درس مطالعات اجتماعی

3 سری آزمون استاندارد  از درس هدیه های آسمان

3 سری آزمون استاندارد از درس علوم تجربی

3 سری آزمون استاندارد از درس ریاضی

خرید و دانلود

 

 


¤¤¤¤¤  ویژه نامه آزمونهای پایانی ششم ¤¤¤¤¤


3 سری آزمون استاندارد از درس فارسی

3 سری آزمون استاندارد از درس مطالعات اجتماعی

3 سری آزمون استاندارد  از درس هدیه های آسمان

3 سری آزمون استاندارد از درس علوم تجربی

3 سری آزمون استاندارد از درس ریاضی

خرید و دانلود

 

 

 


¤¤¤¤¤  ویژه نامه آزمونهای پایانی هفتم ¤¤¤¤¤


3 سری آزمون استاندارد از درس قرآن

3 سری آزمون استاندارد از درس پیام‌ های آسمانی

3 سری آزمون استاندارد  از درس ادبیات فارسی

3 سری آزمون استاندارد از درس مطالعات اجتماعی

3 سری آزمون استاندارد از درس عربی

3 سری آزمون استاندارد از درس انگلیسی

3 سری آزمون استاندارد از درس ریاضی

3 سری آزمون استاندارد از درس علوم تجربی

خرید و دانلود

 

 

 


¤¤¤¤¤  ویژه نامه آزمونهای پایانی هشتم ¤¤¤¤¤


3 سری آزمون استاندارد از درس قرآن

3 سری آزمون استاندارد از درس پیام‌ های آسمانی

3 سری آزمون استاندارد  از درس ادبیات فارسی

3 سری آزمون استاندارد از درس مطالعات اجتماعی

3 سری آزمون استاندارد از درس عربی

3 سری آزمون استاندارد از درس انگلیسی

3 سری آزمون استاندارد از درس ریاضی

3 سری آزمون استاندارد از درس علوم تجربی

3 سری آزمون استاندارد از درس تفکر و سبک زندگی

خرید و دانلود

 

 

 


¤¤¤¤¤  ویژه نامه آزمونهای پایانی نهم ¤¤¤¤¤


4 سری آزمون استاندارد از درس قرآن

4 سری آزمون استاندارد از درس پیام‌ های آسمانی

2 سری آزمون استاندارد  از درس ادبیات فارسی

4 سری آزمون استاندارد از درس مطالعات اجتماعی

4 سری آزمون استاندارد از درس عربی

5 سری آزمون استاندارد از درس انگلیسی

4 سری آزمون استاندارد از درس ریاضی

5 سری آزمون استاندارد از درس علوم تجربی

2 سری آزمون استاندارد از درس آمادگی دفاعی

خرید و دانلود