ويژه نامه آمادگي آزمون‌ هاي نوبت دوم | Gama.ir

ويژه نامه آمادگي آزمون‌ هاي نوبت دوم


با ويژه نامه آمادگي امتحانات پاياني گاما در وقت خود صرفه جويي كنيد و بهترين پكيج سوالات امتحاني استاندارد را دانلود كنيد.

پايه مورد نظر خود را انتخاب كنيد.

پايه چهارم دبستان پايه پنجم پايه ششم
پايه هفتم پايه هشتم پايه نهم

 


¤¤¤¤¤  ويژه نامه آزمونهاي پاياني چهارم ¤¤¤¤¤


3 سري آزمون استاندارد از درس فارسي خوانداري و نوشتاري

3 سري آزمون استاندارد از درس مطالعات اجتماعي

3 سري آزمون استاندارد  از درس هديه هاي آسمان

3 سري آزمون استاندارد از درس علوم تجربي

3 سري آزمون استاندارد از درس رياضي

خريد و دانلود

 

 


¤¤¤¤¤  ويژه نامه آزمونهاي پاياني پنجم ¤¤¤¤¤


3 سري آزمون استاندارد از درس فارسي خوانداري و نوشتاري

3 سري آزمون استاندارد از درس مطالعات اجتماعي

3 سري آزمون استاندارد  از درس هديه هاي آسمان

3 سري آزمون استاندارد از درس علوم تجربي

3 سري آزمون استاندارد از درس رياضي

خريد و دانلود

 

 


¤¤¤¤¤  ويژه نامه آزمونهاي پاياني ششم ¤¤¤¤¤


3 سري آزمون استاندارد از درس فارسي خوانداري و نوشتاري

3 سري آزمون استاندارد از درس مطالعات اجتماعي

3 سري آزمون استاندارد  از درس هديه هاي آسمان

3 سري آزمون استاندارد از درس علوم تجربي

3 سري آزمون استاندارد از درس رياضي

خريد و دانلود

 

 

 


¤¤¤¤¤  ويژه نامه آزمونهاي پاياني هفتم ¤¤¤¤¤


3 سري آزمون استاندارد از درس قرآن

3 سري آزمون استاندارد از درس پيام‌ هاي آسماني

3 سري آزمون استاندارد  از درس ادبيات فارسي

3 سري آزمون استاندارد از درس مطالعات اجتماعي

3 سري آزمون استاندارد از درس عربي

3 سري آزمون استاندارد از درس انگليسي

3 سري آزمون استاندارد از درس رياضي

3 سري آزمون استاندارد از درس علوم تجربي

خريد و دانلود

 

 

 


¤¤¤¤¤  ويژه نامه آزمونهاي پاياني هشتم ¤¤¤¤¤


3 سري آزمون استاندارد از درس قرآن

3 سري آزمون استاندارد از درس پيام‌ هاي آسماني

3 سري آزمون استاندارد  از درس ادبيات فارسي

3 سري آزمون استاندارد از درس مطالعات اجتماعي

3 سري آزمون استاندارد از درس عربي

3 سري آزمون استاندارد از درس انگليسي

3 سري آزمون استاندارد از درس رياضي

3 سري آزمون استاندارد از درس علوم تجربي

3 سري آزمون استاندارد از درس تفكر و سبك زندگي

خريد و دانلود

 

 

 


¤¤¤¤¤  ويژه نامه آزمونهاي پاياني نهم ¤¤¤¤¤


4 سري آزمون استاندارد از درس قرآن

4 سري آزمون استاندارد از درس پيام‌ هاي آسماني

2 سري آزمون استاندارد  از درس ادبيات فارسي

4 سري آزمون استاندارد از درس مطالعات اجتماعي

4 سري آزمون استاندارد از درس عربي

5 سري آزمون استاندارد از درس انگليسي

4 سري آزمون استاندارد از درس رياضي

5 سري آزمون استاندارد از درس علوم تجربي

2 سري آزمون استاندارد از درس آمادگي دفاعي

خريد و دانلود