سوال و پاسخ آزمون های مرحله اول و دوم المپیاد اقتصاد و مدیریت ایران


دانلود سؤالات و پاسخ تشریحی آزمون‌های مرحله اول و دوم المپیاد اقتصاد و مدیریت ایران سال 1398

دوره برگزاری سال تحصیلی مرحله اول مرحله دوم
1 98-99 بهمن 98 تیر 99

آشنایی با المپیاد اقتصاد و مدیریت

منابع آزمون مرحلۀ اول:

- کتاب اقتصاد پایۀ یازدهم
- کتاب جامعه‌شناسی پایۀ دهم و یازدهم
- کتاب ریاضی و آمار (1) پایۀ دهم فصل‌های 3، 4 و 5

- کتاب ریاضی و آمار (2) پایۀ یازدهم فصل‌های 1 و 3
- کتاب روانشناسی پایۀ یازدهم فصل‌های 5، 6 و 7