آموزش و پرورش استان خوزستان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان خوزستان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان خوزستان

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1394

آزمون پیشرفت تحصیلی

اردیبهشت 1396 آذر 1395 اسفند 1395 بهمن 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398 شهریور 1398 خرداد 1397 اردیبهشت 1396 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون پیشرفت تحصیلی

اردیبهشت 1396 آذر 1395 اسفند 1395

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 96

آزمون پیشرفت تحصیلی

آذر 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398
مدارس آموزش و پرورش استان خوزستان