آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

اردیبهشت 1392

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

اسفند 1397

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

اسفند 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398 خرداد 1397 شهریور 1397 اردیبهشت 1396 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

اسفند 1397
مدارس آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان