آموزش و پرورش استان گلستان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان گلستان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان گلستان

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

خرداد 1395 خرداد 1394 اردیبهشت 1392

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

بهمن 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

خرداد 1397 اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97
مدارس آموزش و پرورش استان گلستان