آموزش و پرورش استان مرکزی صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان مرکزی در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان مرکزی

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

اردیبهشت 1392

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1393

آزمون پیشرفت تحصیلی

اردیبهشت 1396 آذر 1395 اسفند 1395 آذر 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون پیشرفت تحصیلی

فروردین 1397 آذر 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون پیشرفت تحصیلی

آذر 1397 آذر 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398
مدارس آموزش و پرورش استان مرکزی