آموزش و پرورش استان مرکزی صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان مرکزی در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان مرکزی

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 96

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

اردیبهشت 1392

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398
مدارس آموزش و پرورش استان مرکزی