آموزش و پرورش استان یزد صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان یزد در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان یزد

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

فروردین 1397 اسفند 1397

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

فروردین 1397 آذر 1397 اسفند 1397

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

خرداد 1395 اردیبهشت 1392

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

فروردین 1397 اسفند 1397 فروردین 1396 بهمن 1396 فروردین 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون پیشرفت تحصیلی

آذر 1397 اردیبهشت 1396 آذر 1396 اردیبهشت 1395 آذر 1395 آذر 1393

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

فروردین 1397 اسفند 1397 فروردین 1396 بهمن 1395 بهمن 1394 بهمن 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 دی 1398 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون پیشرفت تحصیلی

اردیبهشت 1398 بهمن 1398 آذر 1397 آذر 1396 آذر 1395

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

اردیبهشت 1396

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

فروردین 1397 اسفند 1397 فروردین 1396 بهمن 1396 بهمن 1394

آزمون پیشرفت تحصیلی

آذر 1395

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

فروردین 1397 اسفند 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

فروردین 1397 اسفند 1397
مدارس آموزش و پرورش استان یزد