آموزش و پرورش استان اصفهان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان اصفهان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان اصفهان

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1396 اردیبهشت 1395 اردیبهشت 1392

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون پیشرفت تحصیلی

آذر 1397 اسفند 1397 آذر 1396 اسفند 1396 آذر 1395 اسفند 1395

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

اردیبهشت 97 اسفند 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون پیشرفت تحصیلی

آذر 1397 دی 1397 اسفند 1397 آذر 1396 اسفند 1396

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

اسفند 1397

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

بهمن 1388

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1387

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

اردیبهشت 1397 اردیبهشت 1395
مدارس آموزش و پرورش استان اصفهان