آموزش و پرورش ناحیه گلبهار صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه گلبهار در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه گلبهار

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 96

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 96

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398 اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1399

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398
مدارس ناحیه گلبهار