آموزش و پرورش ناحیه جلگه رخ صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه جلگه رخ در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه جلگه رخ

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آذر 1397
مدارس ناحیه جلگه رخ