آموزش و پرورش ناحیه گوگان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه گوگان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه گوگان

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394
مدارس ناحیه گوگان