تحلیل کتاب علوم تجربی پنجم ابتدایی (نیمه دوم کتاب)

علوم تجربی ابتدائی (روش تدریس، طرح درس و اقدام پژوهی) آموزگاران ضمن خدمت فرهنگیان تخصصی شغلی: آموزگاران ابتدائی

1)اهداف هر درس/سطح عملکرد/نوع موضوع/میزان رعایت
2)پیش نیاز/تناسب با رشد شناختی/مقایسه با آزمون آمادگی(فقط یک درس)
3)آیا محتوای هر درس دارای ترتیب و توالی مناسب است ؟«بررسی چگونگی سازماندهی محتوای درسی کتاب »
4)در محتوای هر درس روشهای ارائه و ارزشیابی چگونه است؟
5)آیا اصول طراحی بصری در محتوای درسی کتاب رعایت شده است؟
6)آیا اصول طراحی پیام در محتوای درسی کتاب رعایت شده است؟

درس 7: چه خبر؟ (2)
درس 8: کارها آسان می‌شود (1)
درس 9: کارها آسان می‌شود (2)
درس 10: خاک با ارزش
درس 11: بکارید و بخورید
درس 12: از ریشه تا برگ


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : DOCX
دانلود : 29
ثبت شده در 24 فروردین 98