{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

دانلود کتاب‌های الکترونیکی مجموعه نمونه سؤالات امتحانی از دبستان تا دبیرستان


در این قسمت برای راحتی کاربران بسته‌های ویژه و اختصاصی گاما که برای استفاده دانش آموزان پایه‌های مختلف تحصیلی تهیه و تدوین شده است برای دانلود قرار داده شده است.

توجه داشته باشید این قسمت در حال تکمیل است و به زودی محتواهای جدید از پایه‌های مختلف اضافه خواهد شد.

پایه چهارم

ویژه نامه آمادگی آزمون‌های نوبت دوم پایه چهارم دبستان | شامل 15 سری از همه دروس

پایه پنجم

مجموعه کامل آزمونک‌های علوم تجربی پایه پنجم دبستان | درس 1 تا 12

ویژه نامه آمادگی آزمون های نوبت دوم پایه پنجم دبستان | شامل 15 سری از همه دروس

پایه ششم

مجموعه کامل آزمونک‌های علوم تجربی پایه ششم دبستان | درس 1 تا 14

مجموعه کامل آزمون‌های عملکردی علوم تجربی پایه ششم دبستان | درس 1 تا 14

کتاب الکترونیکی مجموعه سؤال‌های طبقه بندی شده مطالعات اجتماعی ششم+ پاسخ تشریحی | درس 1 تا 24

ویژه نامه آمادگی آزمون های نوبت دوم پایه ششم دبستان | شامل 15 سری از همه دروس

کتاب الکترونیکی کار و تمرین در خانه ریاضی ششم | فصل 1 تا 7

پایه هفتم

کتاب الکترونیکی مجموعه سؤال‌های طبقه بندی شده مطالعات اجتماعی هفتم + پاسخ تشریحی | درس 1 تا 24

ویژه نامه آمادگی آزمون های نوبت دوم پایه هفتم | شامل 29 سری از همه دروس

پایه هشتم

کتاب الکترونیکی مجموعه سؤال‌های طبقه بندی شده مطالعات اجتماعی هشتم + پاسخ تشریحی | درس 1 تا 24

ویژه نامه آمادگی آزمون های نوبت دوم پایه هشتم | شامل 27 سری از همه دروس

پایه نهم

کتاب الکترونیکی سوالات طبقه‌بندی شدۀ امتحانات هماهنگ ریاضی نهم استان‌های کشور | خرداد 95

کتاب الکترونیکی سوالات طبقه‌بندی شدۀ امتحانات هماهنگ علوم تجربی نهم استان‌های کشور | خرداد 95

کتاب الکترونیکی سوالات طبقه‌بندی شدۀ امتحانات هماهنگ مطالعات اجتماعی نهم استان‌های کشور | خرداد 95

کتاب الکترونیکی سوالات طبقه‌بندی شدۀ امتحانات هماهنگ زبان انگلیسی نهم در استان‌های کشور | خرداد 95

کتاب الکترونیکی سوالات طبقه‌بندی شدۀ امتحانات هماهنگ پیام های آسمان نهم استان‌های کشور | خرداد 95

کتاب الکترونیکی سوالات طبقه‌بندی شدۀ امتحانات هماهنگ عربی نهم استان‌های کشور | خرداد 95

کتاب الکترونیکی سوالات طبقه‌بندی شدۀ امتحانات هماهنگ آموزش قرآن نهم | خرداد 95

کتاب الکترونیکی سوالات طبقه‌بندی شدۀ امتحانات هماهنگ آمادگی دفاعی نهم استان‌های کشور | خرداد 95

کتاب الکترونیکی سوالات امتحانات هماهنگ املا و انشای فارسی نهم استان‌های کشور | خرداد 95

ویژه نامه آمادگی آزمون های نوبت دوم پایه نهم | شامل 35 سری از همه دروس

پایه دهم

 

پایه یازدهم

دقیقه نود: مجموعه سؤالات آمادگی امتحانات نوبت دوم پایه یازدهم رشته تجربی

دقیقه نود: مجموعه سؤالات آمادگی امتحانات نوبت دوم پایه یازدهم رشته انسانی

دقیقه نود: مجموعه سؤالات آمادگی امتحانات نوبت دوم پایه یازدهم رشته ریاضی

پایه دوازدهم

دقیقه نود: مجموعه سؤالات آمادگی امتحانات هماهنگ نوبت دوم پایه دوازدهم رشته تجربی

دقیقه نود: مجموعه سؤالات آمادگی امتحانات هماهنگ نوبت دوم پایه دوازدهم رشته انسانی

دقیقه نود: مجموعه سؤالات آمادگی امتحانات هماهنگ نوبت دوم پایه دوازدهم رشته ریاضی