{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

خانواده‌ی سحر می‌خواهند روی یکی از دیوارهای خانه کاغذ دیواری بزنند. اگر طول دیوار 8 متر و عرض آن 3 متر باشد، به چند متر مربع کاغذ دیواری برای پوشاندن سطح دیوار نیاز دارند؟

1 ) 

16 متر مربع

2 ) 

24 متر مربع

3 ) 

11 متر مربع

4 ) 

19 متر مربع

تحلیل ویدئویی تست

علی رجبی