{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

درحال دریافت اطلاعات ...

{{ title }} با پاسخ {{ subtitle }}

آخرین ویرایش: {{ views }} گزارش خطا
 • ریاضی
  • فصل 1: الگوها
  • حل مسئله با راهبرد الگویابی
  • درس 1: شمارش چندتا چندتا
  • درس 2: ماشین‌های ورودی- خروجی
  • درس 3: ساعت در بعد از ظهر
  • درس 4: الگوهای متقارن
  • مرور فصل اول
  • فصل 2: عددهای چهار رقمی
  • حل مسئله با راهبرد الگوسازی
  • درس 1: معرفی عدد هزار
  • درس 2: ارزش مکانی
  • درس 3: ارزش پول
  • درس 4: تقریب اعداد
  • مرور فصل دوم
  • فصل 3: عددهای کسری
  • حل مسئله با راهبرد رسم شکل
  • درس 1: کسر
  • درس 2: کاربرد کسر در اندازه‌گیری
  • درس 3: تساوی کسرها
  • درس 4: مقایسه‌ی کسرها
  • مرور فصل سوم
  • فصل 4: ضرب و تقسیم
  • حل مسئله با راهبرد روش‌های نمادین
  • درس 1: ضرب
  • درس 2: ضرب عددهای یک رقمی
  • درس 3: خاصیت‌های ضرب
  • درس 4: تقسیم
  • مرور فصل چهارم
  • فصل 5: محیط و مساحت
  • حل مسئله با راهبرد زیر مسئله
  • درس 1: خط، نیم خط و پاره خط
  • درس 2: محیط
  • درس 3: اندازه‌ی سطح
  • درس 4: واحد اندازه‌گیری سطح
  • مرور فصل پنجم
  • فصل 6: جمع و تفریق
  • حل مسئله با راهبرد حل مسئله‌ی ساده‌تر
  • درس 1: مقایسه‌ی عددها
  • درس 2: جمع و تفریق
  • درس 3: جمع در جدول ارزش مکانی
  • درس 4: تفریق در جدول ارزش مکانی
  • مرور فصل ششم
  • فصل 7: آمار و احتمال
  • حل مسئله با راهبرد حدس و آزمایش
  • درس 1: جدول داده‌ها
  • درس 2: احتمال
  • درس 3: نمودار دایره‌ای
  • درس 4: انتخاب نمودار
  • مرور فصل هفتم
  • فصل 8: ضرب عددها
  • حل مسئله با راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب
  • درس 1: ضرب در عدد 10
  • درس 2: ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی
  • درس 3: محاسبه‌ی ضرب
  • درس 4: تقسیم با باقی‌مانده
  • مرور فصل هشتم