{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

ویدیو دوره آموزشی ریاضی سوم دبستان با تدریس فاضل حسینی

دبستان سوم ریاضی

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: الگوها (جلسه1)

0:16

3,000 تومان

فصل 1: الگوها (جلسه2)

0:25

5,000 تومان

فصل 1: الگوها (جلسه3)

0:22

3,520 تومان

فصل 1: الگوها (جلسه4)

0:21

3,440 تومان

فصل 1: الگوها (جلسه5)

0:9

1,500 تومان

فصل 1: الگوها (جلسه6)

0:23

3,600 تومان

فصل 1: الگوها (جلسه7)

0:35

5,920 تومان

فصل 1: الگوها (جلسه8)

0:21

3,440 تومان

فصل 1: الگوها (جلسه9)

0:33

5,740 تومان

7 تا 8

فصل 1: الگوها (جلسه10)

0:30

5,480 تومان

8 تا 9

فصل 1: الگوها (جلسه11)

0:15

3,870 تومان

75 تا 75

حل مسئله با راهبرد الگویابی (جلسه1)

0:31

5,570 تومان

7 تا 8

حل مسئله با راهبرد الگویابی (جلسه2)

0:21

4,580 تومان

8 تا 9

درس 1: شمارش چندتا چندتا (جلسه1)

0:27

5,200 تومان

10 تا 10

درس 1: شمارش چندتا چندتا (جلسه2)

0:25

5,000 تومان

11 تا 12

درس 2: ماشین‌های ورودی- خروجی (جلسه1)

0:23

4,800 تومان

13 تا 15

درس 2: ماشین‌های ورودی- خروجی (جلسه2)

0:23

4,800 تومان

13 تا 15

درس 3: ساعت در بعد از ظهر (جلسه1)

0:29

5,390 تومان

16 تا 18

درس 3: ساعت در بعد از ظهر (جلسه2)

0:30

5,480 تومان

17 تا 18

درس 4: الگوهای متقارن (جلسه1)

0:36

6,000 تومان

19 تا 20

درس 4: الگوهای متقارن (جلسه2)

0:19

4,360 تومان

20 تا 21

درس 4: الگوهای متقارن (جلسه3)

0:13

3,610 تومان

21 تا 21

مرور فصل اول

فصل 2: عددهای چهار رقمی (جلسه1)

0:29

5,390 تومان

فصل 2: عددهای چهار رقمی (جلسه2)

0:10

3,160 تومان

26 تا 27

فصل 2: عددهای چهار رقمی (جلسه3)

0:21

3,440 تومان

28 تا 29

فصل 2: عددهای چهار رقمی (جلسه4)

0:28

5,290 تومان

30 تا 32

فصل 2: عددهای چهار رقمی (جلسه5)

0:27

5,200 تومان

31 تا 33

فصل 2: عددهای چهار رقمی (جلسه6)

0:24

4,900 تومان

33 تا 34

فصل 2: عددهای چهار رقمی (جلسه7)

0:13

2,700 تومان

35 تا 36

فصل 2: عددهای چهار رقمی (جلسه8)

0:32

5,660 تومان

37 تا 37

فصل 2: عددهای چهار رقمی (جلسه9)

0:13

3,610 تومان

26 تا 37

فصل 2: عددهای چهار رقمی (جلسه10)

0:16

4,000 تومان

38 تا 39

فصل 2: عددهای چهار رقمی (جلسه11)

0:26

5,100 تومان

38 تا 41

فصل 2: عددهای چهار رقمی (جلسه12)

0:23

4,800 تومان

39 تا 42

حل مسئله با راهبرد الگوسازی (جلسه1)

0:24

4,900 تومان

26 تا 27

حل مسئله با راهبرد الگوسازی (جلسه2)

0:20

4,470 تومان

26 تا 27

حل مسئله با راهبرد الگوسازی (جلسه3)

0:13

3,610 تومان

38 تا 39

درس 1: معرفی عدد هزار (جلسه1)

0:20

4,470 تومان

28 تا 30

درس 1: معرفی عدد هزار (جلسه2)

0:16

4,000 تومان

30 تا 31

درس 2: ارزش مکانی

درس 3: ارزش پول (جلسه1)

0:27

5,200 تومان

34 تا 35

درس 3: ارزش پول (جلسه2)

0:28

5,290 تومان

31 تا 36

درس 3: ارزش پول (جلسه3)

0:21

4,580 تومان

35 تا 36

درس 4: تقریب اعداد (جلسه1)

0:24

4,900 تومان

37 تا 38

درس 4: تقریب اعداد (جلسه2)

0:20

4,470 تومان

38 تا 39

مرور فصل دوم

فصل 3: عددهای کسری (جلسه1)

0:25

5,000 تومان

فصل 3: عددهای کسری (جلسه2)

0:33

5,740 تومان

فصل 3: عددهای کسری (جلسه3)

0:18

3,180 تومان

فصل 3: عددهای کسری (جلسه4)

0:19

3,270 تومان

فصل 3: عددهای کسری (جلسه5)

0:21

3,440 تومان

فصل 3: عددهای کسری (جلسه6)

0:28

3,970 تومان

فصل 3: عددهای کسری (جلسه7)

0:28

5,290 تومان

فصل 3: عددهای کسری (جلسه8)

0:11

2,490 تومان

فصل 3: عددهای کسری (جلسه9)

0:26

3,830 تومان

فصل 3: عددهای کسری (جلسه10)

0:23

3,600 تومان

فصل 3: عددهای کسری (جلسه11)

0:22

3,520 تومان

فصل 3: عددهای کسری (جلسه12)

0:15

2,900 تومان

فصل 3: عددهای کسری (جلسه13)

0:26

5,100 تومان

50 تا 53

فصل 3: عددهای کسری (جلسه14)

0:26

5,100 تومان

54 تا 57

فصل 3: عددهای کسری (جلسه15)

0:12

4,470 تومان

54 تا 57

فصل 3: عددهای کسری (جلسه16)

0:20

4,470 تومان

58 تا 60

حل مسئله با راهبرد رسم شکل

0:21

4,580 تومان

43 تا 44

درس 1: کسر (جلسه1)

0:26

5,100 تومان

46 تا 48

درس 1: کسر (جلسه2)

0:16

4,000 تومان

46 تا 48

درس 2: کاربرد کسر در اندازه‌گیری (جلسه1)

0:22

4,690 تومان

49 تا 49

درس 2: کاربرد کسر در اندازه‌گیری (جلسه2)

0:21

4,580 تومان

49 تا 51

درس 2: کاربرد کسر در اندازه‌گیری (جلسه3)

0:13

3,610 تومان

50 تا 51

درس 2: کاربرد کسر در اندازه‌گیری (جلسه4)

0:22

4,690 تومان

50 تا 51

درس 3: تساوی کسرها (جلسه1)

0:27

5,200 تومان

52 تا 53

درس 3: تساوی کسرها (جلسه2)

0:11

3,320 تومان

53 تا 54

درس 3: تساوی کسرها (جلسه3)

0:10

4,470 تومان

52 تا 54

درس 4: مقایسه‌ی کسرها (جلسه1)

0:15

3,870 تومان

44 تا 45

درس 4: مقایسه‌ی کسرها (جلسه2)

0:18

4,470 تومان

55 تا 56

درس 4: مقایسه‌ی کسرها (جلسه3)

0:22

4,690 تومان

55 تا 56

درس 4: مقایسه‌ی کسرها (جلسه4)

0:16

4,000 تومان

56 تا 57

مرور فصل سوم

فصل 4: ضرب و تقسیم (جلسه1)

0:25

3,750 تومان

فصل 4: ضرب و تقسیم (جلسه2)

0:24

3,670 تومان

فصل 4: ضرب و تقسیم (جلسه3)

0:21

4,580 تومان

فصل 4: ضرب و تقسیم (جلسه4)

0:17

3,090 تومان

فصل 4: ضرب و تقسیم (جلسه5)

0:17

4,120 تومان

فصل 4: ضرب و تقسیم (جلسه6)

0:36

6,000 تومان

فصل 4: ضرب و تقسیم (جلسه7)

0:23

4,800 تومان

فصل 4: ضرب و تقسیم (جلسه8)

0:24

3,670 تومان

فصل 4: ضرب و تقسیم (جلسه9)

0:24

4,900 تومان

فصل 4: ضرب و تقسیم (جلسه10)

0:22

4,690 تومان

72 تا 73

فصل 4: ضرب و تقسیم (جلسه11)

0:22

4,690 تومان

73 تا 74

فصل 4: ضرب و تقسیم (جلسه12)

0:12

2,600 تومان

76 تا 77

فصل 4: ضرب و تقسیم (جلسه13)

0:13

3,610 تومان

76 تا 78

حل مسئله با راهبرد روش‌های نمادین (جلسه1)

0:28

5,290 تومان

62 تا 63

حل مسئله با راهبرد روش‌های نمادین (جلسه2)

0:10

3,160 تومان

63 تا 64

درس 1: ضرب (جلسه1)

0:24

4,900 تومان

64 تا 65

درس 1: ضرب (جلسه2)

0:25

4,470 تومان

65 تا 66

درس 1: ضرب (جلسه3)

0:15

4,470 تومان

65 تا 66

درس 1: ضرب (جلسه4)

0:22

4,690 تومان

65 تا 66

درس 1: ضرب (جلسه5)

0:10

4,470 تومان

77 تا 78

درس 2: ضرب عددهای یک رقمی (جلسه1)

0:17

4,120 تومان

67 تا 69

درس 2: ضرب عددهای یک رقمی (جلسه2)

0:21

4,470 تومان

67 تا 69

درس 2: ضرب عددهای یک رقمی (جلسه3)

0:26

5,100 تومان

70 تا 71

درس 3: خاصیت‌های ضرب (جلسه1)

0:21

4,580 تومان

69 تا 70

درس 3: خاصیت‌های ضرب (جلسه2)

0:22

4,690 تومان

71 تا 72

درس 4: تقسیم (جلسه1)

0:23

4,470 تومان

75 تا 76

درس 4: تقسیم (جلسه2)

0:33

5,740 تومان

75 تا 76

مرور فصل چهارم

فصل 5: محیط و مساحت (جلسه1)

0:23

4,800 تومان

فصل 5: محیط و مساحت (جلسه2)

0:20

4,470 تومان

فصل 5: محیط و مساحت (جلسه3)

0:27

3,900 تومان

فصل 5: محیط و مساحت (جلسه4)

0:23

4,800 تومان

فصل 5: محیط و مساحت (جلسه5)

0:23

4,800 تومان

فصل 5: محیط و مساحت (جلسه6)

0:14

3,740 تومان

فصل 5: محیط و مساحت (جلسه7)

0:17

4,120 تومان

فصل 5: محیط و مساحت (جلسه8)

0:24

4,900 تومان

فصل 5: محیط و مساحت (جلسه9)

0:21

3,440 تومان

فصل 5: محیط و مساحت (جلسه10)

0:30

4,470 تومان

94 تا 95

حل مسئله با راهبرد زیر مسئله (جلسه1)

0:20

4,470 تومان

80 تا 81

حل مسئله با راهبرد زیر مسئله (جلسه2)

0:18

4,240 تومان

80 تا 81

درس 1: خط، نیم خط و پاره خط (جلسه1)

0:21

4,470 تومان

82 تا 83

درس 1: خط، نیم خط و پاره خط (جلسه2)

0:30

5,480 تومان

84 تا 84

درس 2: محیط (جلسه1)

0:28

5,290 تومان

85 تا 85

درس 2: محیط (جلسه2)

0:34

5,830 تومان

86 تا 87

درس 3: اندازه‌ی سطح

0:26

5,100 تومان

88 تا 89

درس 4: واحد اندازه‌گیری سطح (جلسه1)

0:21

4,580 تومان

90 تا 92

درس 4: واحد اندازه‌گیری سطح (جلسه2)

0:20

4,470 تومان

93 تا 93

درس 4: واحد اندازه‌گیری سطح (جلسه3)

0:16

4,000 تومان

93 تا 93

مرور فصل پنجم

فصل 6: جمع و تفریق (جلسه1)

0:22

3,520 تومان

فصل 6: جمع و تفریق (جلسه2)

0:18

4,240 تومان

فصل 6: جمع و تفریق (جلسه3)

0:21

4,580 تومان

فصل 6: جمع و تفریق (جلسه4)

0:21

4,580 تومان

فصل 6: جمع و تفریق (جلسه5)

0:16

4,000 تومان

فصل 6: جمع و تفریق (جلسه6)

0:13

3,610 تومان

فصل 6: جمع و تفریق (جلسه7)

0:18

4,240 تومان

فصل 6: جمع و تفریق (جلسه8)

0:16

4,000 تومان

فصل 6: جمع و تفریق (جلسه9)

0:15

3,870 تومان

فصل 6: جمع و تفریق (جلسه10)

0:27

3,900 تومان

فصل 6: جمع و تفریق (جلسه11)

0:9

2,250 تومان

فصل 6: جمع و تفریق (جلسه12)

0:23

4,800 تومان

فصل 6: جمع و تفریق (جلسه13)

0:12

3,460 تومان

99 تا 99

فصل 6: جمع و تفریق (جلسه14)

0:24

4,900 تومان

112 تا 113

حل مسئله با راهبرد حل مسئله‌ی ساده‌تر (جلسه1)

0:15

3,870 تومان

98 تا 98

حل مسئله با راهبرد حل مسئله‌ی ساده‌تر (جلسه2)

0:18

4,240 تومان

99 تا 99

حل مسئله با راهبرد حل مسئله‌ی ساده‌تر (جلسه3)

0:17

4,120 تومان

99 تا 99

درس 1: مقایسه‌ی عددها (جلسه1)

0:20

4,470 تومان

100 تا 100

درس 1: مقایسه‌ی عددها (جلسه2)

0:27

5,200 تومان

101 تا 102

درس 2: جمع و تفریق (جلسه1)

0:18

4,470 تومان

103 تا 103

درس 2: جمع و تفریق (جلسه2)

0:30

4,470 تومان

104 تا 104

درس 2: جمع و تفریق (جلسه3)

0:27

5,200 تومان

103 تا 105

درس 2: جمع و تفریق (جلسه4)

0:21

3,440 تومان

107 تا 108

درس 3: جمع در جدول ارزش مکانی

0:25

4,470 تومان

106 تا 106

درس 4: تفریق در جدول ارزش مکانی (جلسه1)

0:13

3,610 تومان

109 تا 109

درس 4: تفریق در جدول ارزش مکانی (جلسه2)

0:31

4,180 تومان

110 تا 111

مرور فصل ششم

فصل 7: آمار و احتمال (جلسه1)

0:28

5,290 تومان

فصل 7: آمار و احتمال (جلسه2)

0:15

3,870 تومان

فصل 7: آمار و احتمال (جلسه3)

0:21

4,580 تومان

فصل 7: آمار و احتمال (جلسه4)

0:13

3,610 تومان

فصل 7: آمار و احتمال (جلسه5)

0:9

3,000 تومان

فصل 7: آمار و احتمال (جلسه6)

0:29

5,390 تومان

فصل 7: آمار و احتمال (جلسه7)

0:6

رایگان

فصل 7: آمار و احتمال (جلسه8)

0:20

3,350 تومان

130 تا 131

حل مسئله با راهبرد حدس و آزمایش (جلسه1)

0:26

4,470 تومان

116 تا 116

حل مسئله با راهبرد حدس و آزمایش (جلسه2)

0:19

4,470 تومان

117 تا 117

درس 1: جدول داده‌ها (جلسه1)

0:18

3,180 تومان

118 تا 118

درس 1: جدول داده‌ها (جلسه2)

0:20

3,350 تومان

118 تا 120

درس 2: احتمال (جلسه1)

0:28

5,290 تومان

121 تا 122

درس 2: احتمال (جلسه2)

0:27

5,200 تومان

123 تا 124

درس 3: نمودار دایره‌ای

0:25

3,350 تومان

125 تا 126

درس 4: انتخاب نمودار

0:20

3,350 تومان

127 تا 129

مرور فصل هفتم

فصل 8: ضرب عددها (جلسه1)

0:21

4,580 تومان

فصل 8: ضرب عددها (جلسه2)

0:9

2,250 تومان

فصل 8: ضرب عددها (جلسه3)

0:17

4,120 تومان

فصل 8: ضرب عددها (جلسه4)

0:11

3,320 تومان

فصل 8: ضرب عددها (جلسه5)

0:21

3,440 تومان

فصل 8: ضرب عددها (جلسه6)

0:12

3,460 تومان

فصل 8: ضرب عددها (جلسه7)

0:11

3,320 تومان

148 تا 150

حل مسئله با راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب

0:23

3,350 تومان

133 تا 135

درس 1: ضرب در عدد 10 (جلسه1)

0:28

3,350 تومان

136 تا 136

درس 1: ضرب در عدد 10 (جلسه2)

0:27

3,900 تومان

136 تا 138

درس 2: ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی (جلسه1)

0:23

3,600 تومان

139 تا 139

درس 2: ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی (جلسه2)

0:16

4,470 تومان

141 تا 142

درس 3: محاسبه‌ی ضرب (جلسه1)

0:15

4,470 تومان

142 تا 142

درس 3: محاسبه‌ی ضرب (جلسه2)

0:20

3,350 تومان

143 تا 144

درس 4: تقسیم با باقی‌مانده (جلسه1)

0:20

3,350 تومان

145 تا 146

درس 4: تقسیم با باقی‌مانده (جلسه2)

0:14

2,810 تومان

147 تا 147

مرور فصل هشتم

آخرین ویرایش در 1 اردیبهشت 1401