1397/10/3

آزمون آزمایشی مرحله اول پیشرفت تحصیلی هندسه دوازدهم |‌ فصل 1

هندسه (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی مهر
شامل مباحث: فصل 1: ماتریس و کاربردها
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در ماتریس $A={{\left[ {{a}_{ij}} \right]}_{3\times 3}}$ اگر ${{a}_{ij}}=\left\{ \begin{matrix}
   2 & i\ne j  \\
   1 & i=j  \\
\end{matrix} \right.$ باشد ${{A}^{2}}-4A$ برابر کدام است؟