آموزش و پرورش ناحیه شهر قدس صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه شهر قدس در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه شهر قدس

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

شهریور 1398 خرداد 1394 خرداد 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394 دی 1393 دی 1392

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس ناحیه شهر قدس