آموزش و پرورش ناحیه 3 اهواز صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 3 اهواز در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 3 اهواز

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 96

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 96 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394 دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس ناحیه 3 اهواز