آموزش و پرورش ناحیه مه ولات صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه مه ولات در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه مه ولات

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398
مدارس ناحیه مه ولات