آموزش و پرورش ناحیه چناران صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه چناران در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه چناران

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396
مدارس ناحیه چناران