آموزش و پرورش ناحیه باخرز صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه باخرز در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه باخرز

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1396 شهریور 1396 خرداد 1395 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1396 شهریور 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 96 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس ناحیه باخرز