آموزش و پرورش استان کردستان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان کردستان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان کردستان

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1396 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1399 خرداد 1397
مدارس آموزش و پرورش استان کردستان