آموزش و پرورش استان خراسان شمالی صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان خراسان شمالی در گاما

نواحی آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان خراسان شمالی
بجنورد شیروان جاجرم رازوجرگلان فاروج گرمه مانه و سملقان اسفراین بام وصفی آباد
نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان خراسان شمالی

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

اردیبهشت 1397 اسفند 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1396
مدارس آموزش و پرورش استان خراسان شمالی