آموزش و پرورش استان تهران صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان تهران در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان تهران

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1393 خرداد 1393

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

آذر 1392 بهمن 1392

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

فروردین 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

فروردین 1395 دی 1394 اسفند 1394

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

اردیبهشت 1398 اردیبهشت 1397 خرداد 1397 اردیبهشت 1396 خرداد 1395

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

اسفند 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

دی 1390
مدارس آموزش و پرورش استان تهران