آموزش و پرورش استان تهران صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان تهران در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان تهران

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1396 خرداد 1395 خرداد 1394 خرداد 1393 اردیبهشت 1392

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1393 خرداد 1393

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

آذر 1392 بهمن 1392

آزمون پیشرفت تحصیلی

فروردین 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

اردیبهشت 1400 خرداد 1399 تیر 1399 اردیبهشت 1398 اردیبهشت 1397 خرداد 1397 اردیبهشت 1396 خرداد 1395

آزمون پیشرفت تحصیلی

فروردین 1395 دی 1394 اسفند 1394

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

اسفند 1396

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

دی 1390
مدارس آموزش و پرورش استان تهران