آموزش و پرورش استان قم صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان قم در گاما

نواحی آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان قم
ناحیه 1 قم ناحیه 2 قم ناحیه 3 قم ناحیه 4 قم کهک جعفریه خلجستان
نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان قم

آزمون پیشرفت تحصیلی

دی 93

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

خرداد 1395 خرداد 1394 اردیبهشت 1392

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1393

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

اردیبهشت 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398 مرداد 1398 شهریور 1398 خرداد 1397 مرداد 1397 خرداد 1396 دی 1396 خرداد 1395 شهریور 1395 دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394

آزمون پیشرفت تحصیلی

آذر 1394

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

خرداد 1397 اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 96 دی 1395

آزمون پیشرفت تحصیلی

اردیبهشت 1396
مدارس آموزش و پرورش استان قم