آموزش و پرورش استان همدان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان همدان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان همدان

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 97 خرداد 96

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 96
مدارس آموزش و پرورش استان همدان