لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

سرعت متوسط در یک حرکت

   ×ـــ ƑƜƬX ـــ×
  29 خرداد 11:28

127 پرسش 288 پاسخ 2764 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

شخصی در مدت 10 دقیقه؛
250 متر ب طرف شمال؛
80 متر ب طرف شرق؛
و در نهایت 190 متر ب طرف جنوب حرکت می کند.
سرعت متوسط او چند متر بر ثانیه است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   N R
در 29 خرداد 21:59

4 پرسش 214 پاسخ 1428 امتیاز

جابجایی متحرک به اندازه وتر مثلث قائم الزاویه ای است به اضلاع۶۰و۸۰
که جابجایی می شود۱۰۰متر
۱۰دقیقه برابر با ۶۰۰ثانیه است.
متر بر ثانیه۱/۶=۱۰۰/۶۰۰

-1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری