لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

واحد لیتر و سی سی هر کدام چقدر هستند؟

   مهدی افتخاری
  14 اسفند 19:03
ریاضی پنجم دبستان

واحد لیتر و سی سی  هر کدام چقدر هستند؟


   مرتضی افشاری
در 16 اسفند 9:54

متر مکعب  =  1 متر`xx` 1 متر`xx` 1 متر 
لیتر (دسی متر مکعب)  =  10 سانتی متر`xx` 10 سانتی متر`xx` 10 سانتی متر 
سی سی ( سانتی متر مکعب)  =  1 سانتی متر`xx` 1 سانتی متر`xx` 1 سانتی متر 
هر متر مکعب برابر 1000 لیتر و هر لیتر برابر 1000 سی سی است. پس هر مترمکعب برابر 1000000 سی سی است.
نام دیگر سی سی، میلی لیتر است. چون هر سی سی برابر`1/1000` لیتر است. پس داریم:
1 سی سی = 1 سانتی متر مکعب = 1 میلی لیتر
مقایسه مترمکعب، لیتر و سی سی:

مکعبی به حجم 1 متر مکعب:

مکعبی به حجم یک لیتر:

مکعبی به حجم 1 سی سی:

   زهره ایرانپور
در 27 فروردین 8:13

یک لیتر 1000 سانتی متر مکعب است 
یک سی سی 1 ساتی متر مکعب است

   وحید وثوقیان
در 20 فروردین 5:29

لیتر یک هزارم متر مکعب است و سی سی همان میلی لیتر است و برابر یک هزارم لیتر است

   سارا جلالی
در 3 فروردین 12:18

تبدیل واحد های حجم
1متر مکعب  =  1 متر`xx` 1 متر`xx` 1 متر 
1لیتر (دسی متر مکعب)  =  10 سانتی متر`xx` 10 سانتی متر`xx` 10 سانتی متر 
1سی سی ( سانتی متر مکعب)  =  1 سانتی متر`xx` 1 سانتی متر`xx` 1 سانتی متر 
1 متر مکعب = 1000 لیتر و هر لیتر = 1000 سی سی است. پس هر مترمکعب = 1000000 سی سی است.

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.