لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

واحد لیتر و سی سی هر کدام چقدر هستند؟

   مهدی افتخاری
  14 اسفند 15:33

18 پرسش 0 پاسخ 180 امتیاز
ریاضی پنجم دبستان

واحد لیتر و سی سی  هر کدام چقدر هستند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   مرتضی افشاری
در 16 اسفند 9:54

0 پرسش 1 پاسخ 31 امتیاز

متر مکعب  =  1 متر`xx` 1 متر`xx` 1 متر 


لیتر (دسی متر مکعب)  =  10 سانتی متر`xx` 10 سانتی متر`xx` 10 سانتی متر 


سی سی ( سانتی متر مکعب)  =  1 سانتی متر`xx` 1 سانتی متر`xx` 1 سانتی متر 


هر متر مکعب برابر 1000 لیتر و هر لیتر برابر 1000 سی سی است. پس هر مترمکعب برابر 1000000 سی سی است.


نام دیگر سی سی، میلی لیتر است. چون هر سی سی برابر`1/1000` لیتر است. پس داریم:


1 سی سی = 1 سانتی متر مکعب = 1 میلی لیتر


مقایسه مترمکعب، لیتر و سی سی:مکعبی به حجم 1 متر مکعب:مکعبی به حجم یک لیتر:مکعبی به حجم 1 سی سی:


   یاس مصطفوی
در 14 اسفند 15:28

0 پرسش 16 پاسخ 9 امتیاز

هر یک دسی متر مکعب = یک میلیون سی سی

   زهره ایرانپور
در 27 فروردین 8:13

0 پرسش 8 پاسخ 38 امتیاز

یک لیتر 1000 سانتی متر مکعب است 


یک سی سی 1 ساتی متر مکعب است

   وحید وثوقیان
در 20 فروردین 5:29

0 پرسش 4 پاسخ 2 امتیاز

لیتر یک هزارم متر مکعب است و سی سی همان میلی لیتر است و برابر یک هزارم لیتر است

   سارا جلالی
در 3 فروردین 12:18

4 پرسش 18 پاسخ 55 امتیاز

تبدیل واحد های حجم


1متر مکعب  =  1 متر`xx` 1 متر`xx` 1 متر 


1لیتر (دسی متر مکعب)  =  10 سانتی متر`xx` 10 سانتی متر`xx` 10 سانتی متر 


1سی سی ( سانتی متر مکعب)  =  1 سانتی متر`xx` 1 سانتی متر`xx` 1 سانتی متر 


1 متر مکعب = 1000 لیتر و هر لیتر = 1000 سی سی است. پس هر مترمکعب = 1000000 سی سی است.