لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

شکلی که محور تقارن دارد، ولی مرکز تقارن ندارد

   محمدجواد مهدوی
  6 اردیبهشت 15:58

9 پرسش 10 پاسخ 92 امتیاز
ریاضی ششم دبستان

شکلی که محور تقارن دارد، ولی مرکز تقارن ندارد چه نام دارد

الف) دایره

ب) مربع

ج) مثلث

د) متوازی الاضلاع


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   یوسف مهرساب
در 7 اردیبهشت 22:29

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

متوازی الاضلاع

   زهرا زارع
در 6 اردیبهشت 22:23

3 پرسش 4 پاسخ 20 امتیاز

ج البته مثلث متساوی الساقین و متساوی الاضلاع 

   علی نامی
در 3 خرداد 14:49

0 پرسش 8 پاسخ 1 امتیاز

ج

   محمد امین خلیفه زاده
در 27 اردیبهشت 12:41

0 پرسش 21 پاسخ 17 امتیاز

مثلث ج

   محمد امین خلیفه زاده
در 27 اردیبهشت 12:41

0 پرسش 21 پاسخ 17 امتیاز

مثلث ج

   محمد امین خلیفه زاده
در 27 اردیبهشت 12:41

0 پرسش 21 پاسخ 17 امتیاز

مثلث ج

   محمد امین خلیفه زاده
در 27 اردیبهشت 12:41

0 پرسش 21 پاسخ 17 امتیاز

مثلث ج

   محمد امین خلیفه زاده
در 27 اردیبهشت 12:41

0 پرسش 21 پاسخ 17 امتیاز

مثلث ج

   محمد امین خلیفه زاده
در 27 اردیبهشت 12:41

0 پرسش 21 پاسخ 17 امتیاز

مثلث ج

   محمد امین خلیفه زاده
در 27 اردیبهشت 12:41

0 پرسش 21 پاسخ 17 امتیاز

مثلث ج

   محمد امین خلیفه زاده
در 27 اردیبهشت 12:41

0 پرسش 21 پاسخ 17 امتیاز

مثلث ج

   محمد امین خلیفه زاده
در 27 اردیبهشت 12:41

0 پرسش 21 پاسخ 17 امتیاز

مثلث ج

   محمد امین خلیفه زاده
در 27 اردیبهشت 12:41

0 پرسش 21 پاسخ 17 امتیاز

مثلث ج

   محمد امین خلیفه زاده
در 27 اردیبهشت 12:41

0 پرسش 21 پاسخ 17 امتیاز

مثلث ج

   محمد امین خلیفه زاده
در 27 اردیبهشت 12:41

0 پرسش 21 پاسخ 17 امتیاز

مثلث ج

   محمد امین خلیفه زاده
در 27 اردیبهشت 12:41

0 پرسش 21 پاسخ 17 امتیاز

مثلث ج

   محمد امین خلیفه زاده
در 27 اردیبهشت 12:41

0 پرسش 21 پاسخ 17 امتیاز

مثلث ج

   محمد امین خلیفه زاده
در 27 اردیبهشت 12:41

0 پرسش 21 پاسخ 17 امتیاز

مثلث ج

   محمد امین خلیفه زاده
در 27 اردیبهشت 12:41

0 پرسش 21 پاسخ 17 امتیاز

مثلث ج

   محمد امین خلیفه زاده
در 27 اردیبهشت 12:41

0 پرسش 21 پاسخ 17 امتیاز

مثلث ج

   محمد امین خلیفه زاده
در 27 اردیبهشت 12:41

0 پرسش 21 پاسخ 17 امتیاز

مثلث ج

   محمد امین خلیفه زاده
در 27 اردیبهشت 12:41

0 پرسش 21 پاسخ 17 امتیاز

مثلث ج

   علی شادمان
در 22 اردیبهشت 20:26

0 پرسش 2 پاسخ 0 امتیاز

د

   fatemeh :):
در 22 اردیبهشت 13:27

0 پرسش 6 پاسخ 16 امتیاز

مثلث

   مهسا عظیمی
در 17 اردیبهشت 21:41

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

به نظرم مثلث

   kiarash qobadi
در 16 اردیبهشت 18:34

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

مثلث
ج ج ج ج ج ج ج ج

   مهسا m
در 10 اردیبهشت 17:05

10 پرسش 258 پاسخ 818 امتیاز

متوازی الاضلاع