لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

مبالغه و مثال از آن

   محمدامین زاهدی
  24 اسفند 14:43

2 پرسش 2 پاسخ 11 امتیاز
فارسی ششم دبستان

تعریف مبالغه :
ادعای وجود صفتی در کسی یا چیزی است به اندازه ای که به دست آوردن آن صفت در آن کس یا چیز بدان حد ، غیر ممکن یا بیش از حد معمول باشد . نویسنده و شاعر برای این که تأثیر سخن خود را بیشتر کند واقعیاتی را که درباره ی آن سخن می گوید بسیار بزرگ تر از آن چه هست بیان کند.
* نکته :
زیبایی مبالغه در این است که ، غیر ممکن طوری ادا شود که ممکن به نظر رسد .

یادآوری: درمبالغه صفتی را که عملاً و عادتاً پذیرفتنی نیست، بیان می کنیم ، مانند :
از بس که ایستادم علف زیر پایم سبز شد .
 « حال آن که انسان هر چه قدر بایستد زیر پایش علف سبز نمی شود. »
* مثال با توضیح : 
که گفتت برو دست رستم ببند *** نبندد مرا دست ، چرخ بلند
در این بیت رستم چنین ادعا می کند که فلک هم نمی تواند دست او را ببندد ، یعنی از نظر قدرت و توانایی برای خود صفتی می آورد که بیش از حد معمول است .
* مثال های دیگر : 
خروشد و جوشید و برکند خاک *** زسمشّ زمین شد همه چاک چاک
 شود کوه آهن چو دریای آب   *** اگر بشنود نام افراسیاب
 دلم گرفته است از این روزها ، دلم تنگ است میان ما و رسیدن هزار فرسنگ است.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.