لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در این مهمانی حداقل چند مهمان بوده است؟

   علیرضا بیگدلو
  23 بهمن 20:13

1 پرسش 1 پاسخ 8 امتیاز
ریاضی ششم دبستان

در يك مهماني كه من در آن شركت كرده بودم جز من كه فقط با يك نفر ديگر دست دادم هر يك از مهمانان با سه نفر ديگر دست داد. در این مهمانی حداقل چند مهمان بوده است ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علیرضا بیگدلو
در 24 بهمن 8:43

1 پرسش 1 پاسخ 8 امتیاز

در این مهمانی 5 نفر می باشد

0  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   
در 3 اسفند 18:47

0 پرسش 27 پاسخ 17 امتیاز

6نفر

   آیدین آسانی
در 28 بهمن 18:43

17 پرسش 287 پاسخ 318 امتیاز

5

   سراج الدین دینارزهی پسکوهی
در 24 بهمن 7:38

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

4

   * Hot wheels *
در 19 فروردین 13:35

2 پرسش 119 پاسخ 373 امتیاز

There are 5 people in this party

   الناز آنامرادی
در 14 اسفند 13:52

1 پرسش 33 پاسخ 55 امتیاز

۵

    Haniyeh :/
در 9 اسفند 13:03

1 پرسش 202 پاسخ 201 امتیاز

5 نفر :/

   M M
در 3 اسفند 15:36

2 پرسش 9 پاسخ 19 امتیاز

یک مهمان+سه نفر+خودش=5 نفر

   محمدحسین حیدری
در 3 اسفند 11:46

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

6 مهمان

   گیلدا امامویردی
در 2 اسفند 17:23

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

5

   زهرا رشیدی
در 1 اسفند 11:48

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

پنج نفر در مهمانی بودند

   M M
در 29 بهمن 13:12

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

در این مهمانی حداقل 5 نفر بوده است