لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در این مهمانی حداقل چند مهمان بوده است؟

   علیرضا بیگدلو
  23 بهمن 20:13

1 پرسش 1 پاسخ 8 امتیاز
ریاضی ششم دبستان

در يك مهماني كه من در آن شركت كرده بودم جز من كه فقط با يك نفر ديگر دست دادم هر يك از مهمانان با سه نفر ديگر دست داد. در این مهمانی حداقل چند مهمان بوده است ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علیرضا بیگدلو
در 24 بهمن 8:43

1 پرسش 1 پاسخ 8 امتیاز

در این مهمانی 5 نفر می باشد

0  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   آیدین آسانی
در 28 بهمن 18:43

10 پرسش 28 پاسخ 204 امتیاز

5

   سراج الدین دینارزهی پسکوهی
در 24 بهمن 7:38

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

4

   M M
در 3 اسفند 15:36

2 پرسش 9 پاسخ 19 امتیاز

یک مهمان+سه نفر+خودش=5 نفر

   محمدحسین حیدری
در 3 اسفند 11:46

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

6 مهمان

   گیلدا امامویردی
در 2 اسفند 17:23

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

5

   زهرا رشیدی
در 1 اسفند 11:48

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

پنج نفر در مهمانی بودند

   M M
در 29 بهمن 13:12

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

در این مهمانی حداقل 5 نفر بوده است