لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

ساختار مولکولی گلوکز، فروکتوز و گالاکتوز

   Saman Yazdani
  20 دی 22:53

4 پرسش 13 پاسخ 30 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

ساختار مولکولی این سه را بنویسید.
گلوکز _ فروکتوز _ گالاکتوز


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آراد ابراهیمی مقدم
در 21 بهمن 10:29

2 پرسش 132 پاسخ 626 امتیاز

گلوکز هست(c6h12o6)

   Sara Gh
در 13 بهمن 17:33

0 پرسش 5 پاسخ 4 امتیاز

فروکتوز نوعی کربوهیدرات ساده است که از ترکیب آن با گلوکز یک مولکول ساکارز بوجود می آید.

   Sara Gh
در 13 بهمن 17:30

0 پرسش 5 پاسخ 4 امتیاز

فرمول شیمیایی آن C۶H۱۲O۶ بوده لذا ایزومر گلوکز و فروکتوز است.

گالاکتوز در اثر یک واکنش دهیدراسیون با گلوکز تشکیل یک قند دی ساکارید بنام لاکتوز می‌دهد. هیدرولیز لاکتوز به وسیلهٔ آنزیم لاکتاز اجزای سازنده آن که همان گلوکزو گالاکتوز هستند را تولید می‌کند

   Sara Gh
در 13 بهمن 17:30

0 پرسش 5 پاسخ 4 امتیاز

گلوکز مونوساکاریدی است با فرمول C6H12O6 یا H-(C=O)-(CHOH)5-H که پنج گروه هیدروکسیل آن به شکل مشخصی اطراف زنجیرهٔ کربنی آن آرایش پیدا کرده‌اند

در ساختار خطی (در مقابل ساختار حلقوی) گلوکز، یک زنجیرهٔ کربنی با ۶ اتم کربن به چشم می‌خورد که ساختاری کاملاً خطی و بدون انشعاب را تشکیل داده‌اند. در این زنجیره کربن اول بخشی از گروه آلدهید C=O بوده و بقیه کربن‌ها هر یک دارای یک گروه هیدروکسیل هستند. بقیهٔ ظرفیت‌های کربن توسط پیوند با اتم هیدروژن پر شده‌اند. لذا گلوکز یک آلدوز و هگزوز یا یک آلدوهگزوز است.