لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

ساختار مولکولی گلوکز، فروکتوز و گالاکتوز

   Saman Yazdani
  20 دی 22:53

2 پرسش 12 پاسخ 26 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

ساختار مولکولی این سه را بنویسید.
گلوکز _ فروکتوز _ گالاکتوز


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.