مسابقات علمی و آزمون های پیشرفت تحصیلی دوره دبیرستان

ثبت شده در 1 اسفند 93

مسابقات علمی، آزمون های پیشرفت تحصیلی، آزمون های علمی و تستی دوره دبیرستان را در این صفحه می توانید دانلود کنید.


 آزمون های پیشرفت تحصیلی و مسابقات علمی پایه اول دبیرستان:

       دانلود آزمون های علمی ویژه کلیه رشته ها


 آزمون های پیشرفت تحصیلی و مسابقات علمی پایه دوم دبیرستان:  

       عمومی و تخصصی ریاضی و فیزیک

       عمومی و تخصصی علوم تجربی

       عمومی و تخصصی ادبیات و علوم انسانی


  آزمون های پیشرفت تحصیلی و مسابقات علمی پایه سوم دبیرستان: 

       عمومی و تخصصی ریاضی و فیزیک

       عمومی و تخصصی علوم تجربی

       عمومی و تخصصی ادبیات و علوم انسانی


 آزمون های پیشرفت تحصیلی و مسابقات علمی پایه چهارم دبیرستان: 

       عمومی و تخصصی ریاضی و فیزیک

       عمومی و تخصصی علوم تجربی

       عمومی و تخصصی ادبیات و علوم انسانی