{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

درحال دریافت اطلاعات ...

{{ title }} با پاسخ {{ subtitle }}

آخرین ویرایش: گزارش خطا {{ views }}
 • هندسه (3)
  • فصل 1: ماتریس و کاربردها
  • درس 1: ماتریس و اعمال روی ماتریس‌ها
  • درس 2: وارون ماتریس و دترمینان
  • فصل 2: آشنایی با مقاطع مخروطی
  • درس 1: آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی
  • درس 2: دایره
  • درس 3: بیضی و سهمی
  • فصل 3: بردارها
  • درس 1: معرفی فضای R3
  • درس 2: ضرب داخلی و ضرب خارجی بردارها