{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: ماتریس و کاربردها

درس 1: ماتریس و اعمال روی ماتریس‌ها (جلسه1)

0:16

4,000 تومان

10 تا 13

درس 1: ماتریس و اعمال روی ماتریس‌ها (جلسه2)

0:13

3,610 تومان

13 تا 16

درس 1: ماتریس و اعمال روی ماتریس‌ها (جلسه3)

0:14

3,740 تومان

16 تا 20

درس 1: ماتریس و اعمال روی ماتریس‌ها (جلسه4)

0:17

4,120 تومان

20 تا 21

درس 2: وارون ماتریس و دترمینان (جلسه1)

0:14

3,740 تومان

22 تا 26

درس 2: وارون ماتریس و دترمینان (جلسه2)

0:14

3,740 تومان

24 تا 26

درس 2: وارون ماتریس و دترمینان (جلسه3)

0:7

2,650 تومان

27 تا 29

درس 2: وارون ماتریس و دترمینان (جلسه4)

0:15

3,870 تومان

26 تا 31

درس 2: وارون ماتریس و دترمینان (جلسه5)

0:23

4,800 تومان

31 تا 32

فصل 2: آشنایی با مقاطع مخروطی

درس 1: آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی (جلسه1)

0:16

4,000 تومان

34 تا 36

درس 1: آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی (جلسه2)

0:14

3,740 تومان

36 تا 39

درس 2: دایره (جلسه1)

0:19

4,360 تومان

40 تا 43

درس 2: دایره (جلسه2)

0:12

3,460 تومان

42 تا 43

درس 2: دایره (جلسه3)

0:14

3,740 تومان

43 تا 44

درس 2: دایره (جلسه4)

0:13

2,700 تومان

44 تا 45

درس 2: دایره (جلسه5)

0:22

3,520 تومان

44 تا 46

درس 3: بیضی و سهمی (جلسه1)

0:16

4,000 تومان

47 تا 49

درس 3: بیضی و سهمی (جلسه2)

0:14

3,740 تومان

48 تا 49

درس 3: بیضی و سهمی (جلسه3)

0:13

3,610 تومان

50 تا 53

درس 3: بیضی و سهمی (جلسه4)

0:22

4,690 تومان

54 تا 57

فصل 3: بردارها

درس 1: معرفی فضای R3

درس 2: ضرب داخلی و ضرب خارجی بردارها

آخرین ویرایش در 14 آذر 1402