{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

درحال دریافت اطلاعات ...

{{ title }} با پاسخ {{ subtitle }}

آخرین ویرایش: گزارش خطا {{ views }}
  • فیزیک (3) ریاضی
    • فصل 1: حرکت بر خط راست
    • قسمت 1: شناخت حرکت
    • قسمت 2: حرکت با سرعت ثابت
    • قسمت 3: حرکت با شتاب ثابت
    • قسمت 4: سقوط آزاد
    • فصل 2: دینامیک و حرکت دایره‌ای
    • قسمت 1: قوانین حرکت نیوتون
    • قسمت 2: معرفی برخی از نیروهای خاص
    • قسمت 3: تکانه و قانون دوم نیوتون
    • قسمت 4: حرکت دایره‌ای یکنواخت
    • قسمت 5: نیروی گرانشی
    • فصل 3: نوسان و موج
    • قسمت 1: نوسان دوره‌ای
    • قسمت 2: حرکت هماهنگ ساده
    • قسمت 3: انرژی در حرکت هماهنگ ساده
    • قسمت 4: تشدید
    • قسمت 5: موج و انواع آن
    • قسمت 6: مشخصه‌های موج
    • فصل 4: برهم کنش‌های موج
    • قسمت 1: بازتاب موج
    • قسمت 2: شکست موج
    • قسمت 3: پراش موج
    • قسمت 4: تداخل امواج
    • فصل 5: آشنایی با فیزیک اتمی
    • قسمت 1: اثر فوتوالکتریک و فوتون
    • قسمت 2: طیف خطی
    • قسمت 3: مدل اتم رادرفورد- بور
    • قسمت 4: لیزر
    • فصل 6: آشنایی با فیزیک هسته‌ای
    • قسمت 1: ساختار هسته
    • قسمت 2: پرتوزایی طبیعی و نیمه عمر
    • قسمت 3: شکافت هسته‌ای
    • قسمت 4: گداخت (همجوشی) هسته‌ای