{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

دین و زندگی (3) 1397/08/6

تست کنکور دین و زندگی (3) پایۀ دوازدهم | درس 1: هستی بخش

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی دین و زندگی (3) مهر
شامل مباحث: درس 1: هستی بخش
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 20 دقیقه

تست کنکور دین و زندگی (3) پایۀ دوازدهم | درس 1: هستی بخش
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 6 آبان 1397
  

در آفرینش یک موجود فقط در صورتی نیازمند دیگری نیست که خودش ....................... باشد.