اگر نمودار تابع $y=f(1-x)$ به‌صورت زیر باشد، سطح محصور بین نمودار تابع $y=f(1-x)$ و محور $x$‌ها در فاصله‌ی $\left[ 0,5 \right]$ کدام است؟

1) 

8

2) 

8/5

3) 

9

4) 

9/5