نخستین دانشگاه ایران (دانشگاه تهران) در دوره حکومت چه کسی بنیان نهاده شد؟

1) 

احمدشاه قاجار

2) 

ناصرالدین‌شاه قاجار

3) 

رضاشاه پهلوی

4) 

محمدرضا شاه پهلوی