گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ضابطه تابعی به صورت $y = a\cos bx + c$ را بنویسید که دوره تناوب آن 2، مقدار ماکزیمم آن 3 و مقدار مینیمم آن 1- باشد.

پاسخ تشریحی :
نمایش پاسخ

$\eqalign{
  & T = \frac{{2\pi }}{{\left| b \right|}} = 2 \Rightarrow \left| b \right| = \pi   \cr 
  & \left| a \right| = 2 , c = 1 \cr
  & \Rightarrow y =  - 2\cos (\pi x) + 1 \cr
  & y = 2\cos (\pi x) + 1 \cr} $

تحلیل ویدئویی تست

قاسم  چنانی