{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

به سؤالات زیر پاسخ کامل دهید:

آب در رودخانه‌ای با سطح مقطع 200 متر مربع، و با سرعت متوسط 4 متر بر ثانیه در جریان است.

الف)  آبدهی (دبی) این رودخانه را محاسبه کنید. (نوشتن فرمول الزامی است)
ب) اگر این رودخانه به تالابی منتهی شود، در طی یک ماه، چند متر مکعب آب وارد تالاب می‌شود.

پاسخ تشریحی :
نمایش پاسخ

الف) 
آبدهی = Q
سرعت = v
مساحت = A

$\eqalign{
  & Q = A \times V  \cr 
  & 200 \times 4 = 800 \cr} $

ب) $30 \times 24 \times 3600 \times 800 = 2073600000$ متر مکعب اب در طی یک ماه

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

نادر شکفته جولاندان