{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

هر شب ماه را به یک شکل می‌بینیم. در ابتدای هرماه، به شکل هلال باریک دیده می‌شود؛ در شب چهاردهم ماه (تصویر وسط)، آن را به شکل دایره‌ای کامل می‌بینیم که پس از آن دوباره به صورت هلال دیده می‌شود و هر روز که می‌گذرد، باریک‌تر می‌شود. بنظر شما این الگو در هرماه، چند بار تکرار می‌شود؟

1 ) 

یک‌ بار

2 ) 

دو بار

3 ) 

سه بار

4 ) 

چهار بار

تحلیل ویدئویی تست

فاضل حسینی