كدام گزينه جزء لايه های عميق تر فرهنگ هستند؟

1) 

 نمادها و هنجارها  

2) 

 نمادها  وارزش‌ها   

3) 

 ارزش‌ها  وعقايد

4) 

هنجارها وعقايد