{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_آذر #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

ویدیو دوره آموزشی مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه با تدریس آرمین خالدیان

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: سیارهٔ ما، زمین

درس 1: زمین، مهد زیبای انسان‌ها (جلسه1)

0:9

1,500 تومان

1 تا 4

درس 1: زمین، مهد زیبای انسان‌ها (جلسه2)

0:46

3,390 تومان

5 تا 6

درس 2: حرکات زمین (جلسه1)

0:35

2,960 تومان

9 تا 14

درس 2: حرکات زمین (جلسه2)

0:45

3,350 تومان

1 تا 14

درس 2: حرکات زمین (جلسه3)

0:40

2,370 تومان

1 تا 14

فصل 2: سنگ کره، آب‌کره، هواکره

درس 3: چهره زمین

0:33

2,870 تومان

16 تا 20

درس 4: آب فراوان، هوای پاک (جلسه1)

0:43

3,280 تومان

21 تا 24

درس 4: آب فراوان، هوای پاک (جلسه2)

0:24

2,450 تومان

24 تا 28

فصل 3: زیست کره، تنوع شگفت‌‌انگیز

درس 5: پراکندگی زیست بوم‌های جهان

0:31

2,780 تومان

29 تا 35

درس 6: زیست بوم‌ها در خطرند

0:40

3,160 تومان

36 تا 40

فصل 4: ساکنان سیارهٔ زمین

درس 7: جمعیت جهان (جلسه1)

0:31

2,780 تومان

41 تا 44

درس 7: جمعیت جهان (جلسه2)

0:38

3,080 تومان

44 تا 47

درس 8: بی‌عدالتی و نابرابری در جهان

0:35

2,960 تومان

48 تا 54

فصل 5: عصر یکپارچگی و شکوفایی

0:38

3,080 تومان

55 تا 68

درس 9: ایرانی متحد و یکپارچه (جلسه1)

0:35

2,960 تومان

55 تا 58

درس 9: ایرانی متحد و یکپارچه (جلسه2)

0:31

2,780 تومان

58 تا 61

درس 10: اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی

0:40

3,160 تومان

62 تا 68

فصل 6: ایران از عهد نادرشاه تا ناصرالدین شاه

درس 11: تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران (جلسه1)

0:33

2,870 تومان

70 تا 72

درس 11: تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران (جلسه2)

0:29

2,690 تومان

72 تا 75

درس 12: در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی (جلسه1)

0:31

2,780 تومان

76 تا 79

درس 12: در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی (جلسه2)

0:31

2,780 تومان

80 تا 82

درس 12: در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی (جلسه3)

0:40

3,160 تومان

1 تا 82

درس 12: در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی (جلسه4)

0:35

2,960 تومان

1 تا 82

درس 12: در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی (جلسه5)

0:46

3,390 تومان

1 تا 82

درس 12: در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی (جلسه6)

0:45

3,350 تومان

1 تا 82

درس 12: در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی (جلسه7)

0:39

3,120 تومان

1 تا 82

درس 12: در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی (جلسه8)

0:42

3,240 تومان

1 تا 82

درس 12: در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی (جلسه9)

0:33

2,870 تومان

1 تا 82

فصل 7: ایران در عصر مشروطه

درس 13: نهضت مشروطه (جلسه1)

0:31

2,780 تومان

83 تا 86

درس 13: نهضت مشروطه (جلسه2)

0:35

2,960 تومان

86 تا 89

درس 14: ایران در دوران حکومت پهلوی (جلسه1)

0:34

2,920 تومان

90 تا 92

درس 14: ایران در دوران حکومت پهلوی (جلسه2)

0:36

3,000 تومان

93 تا 96

درس 14: ایران در دوران حکومت پهلوی (جلسه3)

0:48

3,460 تومان

83 تا 96

فصل 8: سقوط حکومت شاهنشاهی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی

درس 15: انقلاب اسلامی ایران (جلسه1)

0:32

2,830 تومان

97 تا 100

درس 15: انقلاب اسلامی ایران (جلسه2)

0:37

3,040 تومان

101 تا 104

درس 16: ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی (جلسه1)

0:27

2,600 تومان

105 تا 106

درس 16: ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی (جلسه2)

0:34

2,920 تومان

107 تا 112

درس 16: ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی (جلسه3)

0:37

3,040 تومان

95 تا 112

فصل 9: فرهنگ و هویت

درس 17: فرهنگ (جلسه1)

0:36

3,000 تومان

113 تا 116

درس 17: فرهنگ (جلسه2)

0:50

3,540 تومان

116 تا 119

درس 18: هویت (جلسه1)

0:40

3,160 تومان

120 تا 122

درس 18: هویت (جلسه2)

0:34

2,920 تومان

122 تا 126

درس 18: هویت (جلسه3)

0:42

3,240 تومان

113 تا 126

فصل 10: خانواده و جامعه

درس 19: ارزش‌ها و کارکردهای خانواده

0:28

1,980 تومان

127 تا 131

درس 20: آرامش در خانواده (جلسه1)

0:41

2,400 تومان

132 تا 135

درس 20: آرامش در خانواده (جلسه2)

0:31

2,090 تومان

135 تا 138

درس 20: آرامش در خانواده (جلسه3)

0:40

2,370 تومان

132 تا 138

فصل 11: حکومت و مردم

درس 21: نهاد حکومت (جلسه1)

0:37

2,280 تومان

139 تا 142

درس 21: نهاد حکومت (جلسه2)

0:31

2,090 تومان

143 تا 145

درس 22: حقوق و تکالیف شهروندی (جلسه1)

0:34

2,190 تومان

146 تا 148

درس 22: حقوق و تکالیف شهروندی (جلسه2)

0:33

2,150 تومان

149 تا 152

درس 22: حقوق و تکالیف شهروندی (جلسه3)

0:32

2,120 تومان

139 تا 152

فصل 12: بهره‌وری

درس 23: بهره‌وری چیست؟ (جلسه1)

0:43

2,460 تومان

153 تا 158

درس 23: بهره‌وری چیست؟ (جلسه2)

0:38

2,310 تومان

158 تا 159

درس 24: اقتصاد و بهره‌وری (جلسه1)

0:46

2,540 تومان

درس 24: اقتصاد و بهره‌وری (جلسه2)

0:28

1,980 تومان

160 تا 162

درس 24: اقتصاد و بهره‌وری (جلسه3)

0:38

2,310 تومان

162 تا 166

درس 24: اقتصاد و بهره‌وری (جلسه4)

0:38

2,310 تومان

153 تا 166

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400