بخش خارجی كره زمين كه حالت جامد دارد و از سنگ و خاک تشكيل شده ..................... ناميده می‌شود.

1) 

ليتوسفر

2) 

اتمسفر

3) 

بيوسفر

4) 

هيدروسفر