{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی (2) 1397/05/25

آزمون تستی ریاضی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری | فصل هفتم: آمار و احتمال (درس 2: آمار توصیفی)

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی ریاضی (2) اردیبهشت
شامل مباحث: درس 2: آمار توصیفی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 60 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی ریاضی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری | فصل هفتم: آمار و احتمال (درس 2: آمار توصیفی)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 25 مرداد 1397
  

میانگین شش داده آماری، عدد طبیعی است و توان دوم انحراف از میانگین این داده‌ها، به صورت $9,{a^2},0,9,{b^2},1$  است. اگر واریانس این داده‌ها برابر 4 باشد، مقدار  $ab$ کدام است؟ $a,b$ اعدادی صحیح هستند.